สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเพื่อก่อตั้งลานวัฒนธรรมโนราในจังหวัดกระบี่

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเพื่อก่อตั้งลานวัฒนธรรมโนราในจังหวัดกระบี่
เมื่อบ่ายวันที่ 25 มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมศรีผ่องฟาร์มมหา'ลัยแพะนานา ชาติกระบี่บ้านน้ำจานอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเพื่อก่อตั้งลานวัฒนธรรมโนราในจังหวัดกระบี่ โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเบื้องต้นเพื่อก่อตั้งลานวัฒนธรรมโนราครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้มโนราห์แขม เครือวัลย์ ศิลปินพื้นบ้าน สาขาศิลปะการแสดงมโนราห์ตั้งใจมอบที่ดินของครอบครัวจำนวน2ไร่จากที่มีอยู่ 5ไร่เศษ ที่บ้านคลองเสียด หมู่ที่ 6ตำบลปกาสัยอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับรณรงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมโนราห์
นอกจากนี้นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ลงนามใน ประกาศสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เรื่อง กำหนดบุคลากรเป็นคณะทำงานเบื้องต้นก่อตั้งลานวัฒนธรรมโนรา เนื่องด้วยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก(UNESCO)ขึ้นทะเบียนจารึก โนรา เพื่อเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นที่ชื่นชมกันทั่วโลกเห็นว่าควรก่อตั้ง "ลานวัฒนธรรมโนรา" ขึ้นที่จังหวัดกระบี่ให้เป็นต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดในเชิงท่องเที่ยว เชิงเศรษฐกิจ และอื่นๆที่เป็นประโยชน์กว้างไกลออกไป 
ดังนั้นจึงประกาศให้มีคณะทำงานเบื้องต้นเพื่อเป็นฐานในการทำโครงการใน ระดับที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ประกอบไปด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน พระครูปริยัติธรรมาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมาวุธสรณาราม นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน รองนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ฝ่ายการท่องเที่ยว นายศรีสุวรรณ ค้าของ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและโครงการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหรือหนังตะลุงปี พ.ศ.2555 
ส่วนนายพญอม จันนิ่ม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง นางแขม เครือวัลย์ นางสาวพรปวีย์ เครือวัลย์ คณะทำงาน นางรุ่งนภา ห่อกุล นายสำราญ เพชรสุริยา นายบุญภาส  สวัสดิ์ภิรมย์ นายไวยวิทย์ เพชรซีก นายสรวิชญ์ ชูมณี เป็นคณะทำงานนางวาสินี ภูมิภมร เลขานุการ นางสาวกนิษฐา ชูเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้คณะทำงาน มีหน้าที่ร่วมคิดร่วมทำงานเบื้องต้นในการจัดตั้งลานวัฒนธรรมโนราร่วมคิดร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้โนราเป็นหลักจูงใจในการท่องเที่ยวและร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้โนราเป็นฐานในการสร้างรายได้แก่บุคคล ครอบ ครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้โนราเป็นหลักศรัทธาด้านความศักดิ์สิทธิ์และกำลังใจและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ทางด้านพระครูปริยัติธรรมาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมาวุธสรณารามกล่าวว่ามีความยินดีที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จะดำเนินการจัดตั้งลานวัฒนธรรมมโนราอยู่ในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอำเภอคลองท่อมและโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวทางศาสนาและความเชื่อในท้องถิ่นที่วัดมีพระพุทธปฏิมา ที่สร้างจากหินอ่อนหรือหยกพม่า มีคุณค่าทางโบราณวัตถุ ช่างฝีมือประเทศพม่าสร้างขึ้นและพ่อค้าจีนได้นำมาประดิษฐานที่วัด มีอายุหลายร้อยปี
ส่วนนางประหยัด ศรีบุญชู เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่กล่าวว่า จะทำหนังสือรายงานภารกิจของสภาการศึกษา เกี่ยวกับมโนราห์ ให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ทราบต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรสนับสนุน ให้มีการปั้นประติมากรรม นางฉลวย ประดิษฐ์ศิลป์ ที่ เป็นครูมโนราห์ร่วมสมัยที่มีคุณูประการในวงการเป็นอย่างมาก
นายศรีสุวรรณ ค้าของ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและโครงการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่กล่าวว่า คณะทำงานได้ไปศึกษาดูงานการแสดงมโนราห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการผลักดันโครงการ โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดนนทบุรี แจ้งความประสงค์สนับสนุนในการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จะเสนอต่อที่ประชุมอผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567ในวันที่ 1กรกฎาคมนี้
นอกจากนี้นายพญอม จันนิ่มเสนอให้มีการรำมโนราห์ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ในเรื่องนี้นายชวน ภูเก้าล้วน จะติดต่อประสานงานเพื่อหารือผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ในโอกาสต่อไป ตลอดจนยังจะพิจารณา จัดทำของที่ระลึกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและองค์ประกอบของมโนราห์ เช่นสร้อยลูกปัด เหรียญเทริดและของที่ระลึกอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
#


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar