การจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)เพื่อขยายฐานตลาดสินค้าเกษตรและสร้างความยั่งยืน

การจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)เพื่อขยายฐานตลาดสินค้าเกษตรและสร้างความยั่งยืน

    วันที่ 27 มิ.ย.2565 นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ตามโครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) โดยมี นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
    การจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ มีการจัดงานมหกรรมที่เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภค ขยายฐานตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สร้างความยั่งยืนของตลาดจนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพหลักในพื้นที่ โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย แบ่งเป็นออกเป็น บูธสินค้าจากผู้ค้าประจำของตลาดเกษตรกรที่จำหน่ายทุกวันจันทร์ จำนวน 40บูธ บูธกิจกรรมสาธิตและจำหน่ายสินค้าเด่นของอำเภอ 8 อำเภอ จำนวน 16 บูธ สินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานของ Young Smart Farmer จำนวน 5 บูธ
นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนการจัดตลาดนัดเกษตรสีเขียวเพื่อให้มีช่องทางการตลาด หรือมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพ และกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเอง ในตลาดดังกล่าว ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้สินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย ของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทั้งนี้ ตลาดเกษตรกร มีเป้าหมายหลัก เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เป็นสถานที่รวบรวมสินค้าเกษตร เกษตรกรพบกับผู้บริโภคโดยตรง เกิดเครือข่ายการการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนสินค้า การกระจายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่

วาสนา บัวทอง
สวท.กระบี่ รายงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar