ประวัติ สวท.กระบี่
 
 
 
 

 สวท.กระบี่

          เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

เริ่มก่อตั้ง สวท.กระบี่ 

          เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2520 สมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วน ดังนั้นในการก่อตั้งครั้งแรก จึงได้ยืมบ้านพักครูของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 2 หลังเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน,ห้องส่งและที่พักของข้าราชการ ซึ่งในระยะแรกมีข้าราชการ และลูกจ้างทั้งหมด8คน และเริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 

          ต่อมาในปีพ.ศ.2523 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ขอบ้านพักคืนสถานีวิทยุฯจึงจำเป็นต้องย้ายสำนักงานมาใช้เวทีการแสดงของสถานีวิทยุฯเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในเนื้อที่ 7 ไร่เศษดำเนินการส่งกระจายเสียงเรื่อยมา จนปัจจุปันเป็นที่ตั้งของสำนักงานอย่างถาวร โดยมีการก่อสร้าง อาคารบ้านพักข้าราชการเมื่อพ.ศ.2526 และเมื่อปี พ.ศ.2536 สถานีวิทยุฯ ได้รับงบประมาณ ในวงเงิน 4,700,000 บาท เพื่อทำการ สร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยมีบริษัทฟูนาน จำกัดเป็นผู้รับเหมาและแล้วเสร็จเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2537 สำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งมาได้ทำ การส่งกระจายเสียงในระบบ A.M. กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดกระบี่ และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตและได้มีการเปลียนแปลงความถี่ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มาตามลำดับดังนี้ 
          ปี พ.ศ.2525 ใช้ความถี่ 1370 KHz. 
          ปี พ.ศ.2523 ใช้ความถี่ 1485 KHz. 
          ปี พ.ศ.2524 ใช้ความถี่ 1584 KHz. 
          ปี พ.ศ.2529 ใช้ความถี่ 549 KHz. 
          ปี พ.ศ.2538 ใช้ความถี่ 720 KHz.

          เนื่องจากความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งมีมากขึ้นและการพัฒนาการรับฟังของประชาชน มีมากขึ้น ดังนั้นการกระจายเสียงวิทยุระบบ F.M. จึงได้อยู่ในโครงการจัดตั้งของกรมประชาสัมพันธ์ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2536 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาทเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ F.M.STEREO โดยบริษัทล็อกเลย์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการและได้ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2537ด้วยความถี่ 98.5 MHz. ครอบคลุมพื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์และ จ.ภูเก็ต ในบางส่วน


          ปี พ.ศ. 2564 กรมประชาสัมพันธ์ได้ขอส่งคืนความถี่แก่สำนักงาน กสทช จำนวน 41 ความถี่  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  ซึ่ง สวท.กระบี่ ระบบ A.M. ความถี่ 720 KHz เป็นหนึ่งในจำนวนความถี่ที่ขอส่งคืน โดยให้มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2564  พร้อมการยุติการออกอากาศในวันดังกล่าว

     

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar