ทำเนียบผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่

๑ นายองอาจ  ร่วมสนิท ๒๕๒๐-๒๕๒๐ 
๒ นายนิคม  ทองอยู่  ๒๕๒๐-๒๕๒๔ 
๓ นายวิเชียร  บุญยประสาท  ๒๕๒๔-๒๕๒๙ 
๔ นายสุพจน์  ชัยรัตน์  ๒๕๓๐-๒๕๓๑ 
๕ นายจรัญพันธ์  หงสกุล  ๒๕๓๑-๒๕๓๒ 
๖ นายเอกรัฐ  บุญญแพทย์  ๒๕๓๒-๒๕๓๓ 
๗ นายสุจินต์  พรหมยก  ๒๕๓๓-๒๕๓๗ 
๘ นางสุนันทา  อิศวเรศตระกูล  ๒๕๓๘-๒๕๔๐ 
๙ นายวิทูล  ชุมชื่น (ป)  ๒๕๔๐-๒๕๔๒ 
๑๐ นายสัมพันธ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ๒๕๔๒-๒๕๔๓ 
๑๑ นางอัจฉรา  แร่ทอง  ๒๕๔๓-๒๕๔๔ 
๑๒ นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์  ๒๕๔๕-๒๕๔๗ 
๑๓ นางสาวนิ่มนวล  เขียวหวาน  ๒๕๔๗-๒๕๔๗ 
๑๔ นายจำลอง  สิงห์โตงาม  ๒๕๔๗-๒๕๔๘ 
๑๕ นางวรวรรณ  ปัญญาโสภณกุล  ๒๕๔๘-๒๕๕๒ 
๑๖ นายพงษ์นารถ  ทิพย์อักษร  ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 
๑๗ นายสิรยศ  อาจหาญ  ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
๑๘ นายสุริน  รักษาแก้ว  ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๑๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ประทีป  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
๒๐ นายชัยวุฒิ  พวงสุวรรณ  ๒๕๖๐-๒๕๖๕

๒๑ นางสาวสุดา  รำพึงนิตย์  ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar