ข้อมูลด้านเทคนิค : ระบบ F.M.

1. ประวัติการจัดตั้ง–อาคาร…สร้างเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยได้รับงบประมาณ 4,700,000บาท และแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537

2. สถานีที่ตั้ง – ติดต่อ..12/15 ถนนท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

    โทรศัพท์ 0-7561-1166, 0-7561-1033.....
          พิกัด เส้นรุ้ง (Latitude)....…..08 องศา 03 ลิปดา 37.8 ฟิลิปดาเหนือ..…
          เส้นแวง (longitude) …. 98 องศา 54 ลิปดา 36.6 ฟิลิปดาตะวันออก..…
          ความสูงจากระดับน้ำทะเล …. 27… เมตร

3. ข้อมูลทางเทคนิค
          - เครื่องส่งเดิม ยี่ห้อ….HARRIS......รุ่น…HT 1FM...…กำลังส่ง...1 KW.....

            การใช้งาน…..9 กันยายน 2537...…หยุดใช้เมือ.....17 กุมภาพันธ์ 2552 
   - เครื่องส่งใหม่ ยี่ห้อ….... ..BE….. ..รุ่น.....FMi106......กำลังส่ง….1 KW…
          - การใช้งาน….ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2552..
          - การออกอากาศด้วยความถี่...98.5..MHz…
          - เสาอากาศแบบสามเหลี่ยมขนาด 24 นิ้ว(ท่อ3นิ้ว)ชนิด..VERTICAL..สูง…100..เมตร
          - สายโยงยึดสายเสาอากาศ(Guy wire)...6 ชั้น….
          - สายส่งกำลังชนิด..FOAM DIELECTRIC ..เส้นผ่าศูนย์กลาง..1 5/8 นิ้ว..IMPEDANCE..50 OHMS
          - สายอากาศแบบ….CIRCULAR POLARIZATION...จำนวน....8..BAY...
            Gain ของสายอากาศ…..6.2 dBd…Frequency range....87.50 - 108 MHz.....
            Power ratio.....60%Vertically and 40%Horizontally....
            Bandwidth....+/-200KHz....VSWR...1.1:2....Connector...1 5/8"EIA FIg..
          - การจัดวางแผงสายอากาศหันไปทิศตะวันออก…8….BAY...
          - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ …………--……. รุ่น……--…….. ขนาด…--…..

4. การเชื่อมโยงสัญญาณ – อุปกรณ์ ของเครื่องส่งวิทยุ.......-..........
5. พื้นที่เขตบริการที่ครอบคลุม ……เกือบทั้งจังหวัดกระบี่ยกเว้นอำเภออ่าวลึกบางส่วน………
6. สถานีวิทยุอื่นๆที่อยู่ี่ใกล้เคียง พร้อมเปรียบเทียมเขตบริการ..อสมท.ความถี่ 105 MHz.
7. ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆต่อเดือนประมาณ....25,000....บาท
8. บุคลากร ………….14 คน……

9. อื่น ๆ ……เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537...

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar