ข้อมูลด้านเทคนิค : ระบบ A.M.

1.ประวัติการจัดตั้ง–อาคารเริ่มก่อตั้งเมื่อปี... พ.ศ. 2520 สมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี...
     ก่อตั้งครั้งแรกที่บ้านพักครูของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 2 หลัง
     ...."เริ่มอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2520"....
2.สถานีที่ตั้ง – ติดต่ออาคารสำนักงาน…......12/15 ถนนท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000...
     ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ 7 ไร่เศษ โทรศัพท์ 0-7561-1166 ,0-7561-1033........
               พิกัด..........เส้นรุ้ง (Latitude).......…..08 องศา 03 ลิปดา 31.1 ฟิลิปดาเหนือ..…
                       .........เส้นแวง (longitude) …....98 องศา 54 ลิปดา 21.8 ฟิลิปดาตะวันออก..
               ความสูงจากระดับน้ำทะเล …. 8… เมตร.
               อาคารเครื่องส่ง AM ........มีเนื้อที่ 50 ไร่เป็นป่าชายเลน ตำบลไสไทย ห่างจาก
                อาคารสำนักงาน ประมาณ 500 เมตร........
3. ข้อมูลทางเทคนิค
               - เครื่องส่งเดิมยี่ห้อ… เครื่องส่งวิทยุหลอด กองช่าง กปส.จัดทำ....รุ่น..KK ..
                    กำลังส่ง...........10 Kilowatts....
                    การใช้งาน….....ปีพ.ศ.2520 ใช้ความถี่ 1370 KHz…….
                                  .......ปีพ.ศ.2523 ใช้ความถี่ 1485 KHz…….
                                  .......ปีพ.ศ.2524 ใช้ความถี่ 1584 KHz…….
                                  .......ปีพ.ศ.2529 ใช้ความถี่ 549 KHz….…..
                                  .......ปีพ.ศ.2538 ใช้ความถี่ 720 KHz….......
          - เครื่องส่งใหม่ยี่ห้อ…..HARRIS....รุ่น ..DX10..
                    กำลังส่ง….......10 Kilowatts....
                    การใช้งาน… ...อากาศเมื่อตุลาคม2545.........
               - ปัจจุบันออกอากาศด้วยความถี่.......720 KHz. ......
               - เสาอากาศแบบสามเหลี่ยมขนาด.... 26 นิ้ว(ท่อ4นิ้ว) ชนิด …VERTICAL INSULATOR BASE..
                    IMPEDANCE…..50+J450 ..… สูง….136.. เมตร…..สายโยงยึดสายเสาอากาศ(Guy wire)...8 ชั้น…
               - สายดินแบบ GROUND RADIAL ความยาว…136 เมตร…จำนวน…120 เส้น…พื้นดินบริเวณเสาอากาศ
                    ….ป่าชายเลนน้ำทะเลท่วมถึง..…
               - สายส่งกำลังชนิด…FOAM DIELECTRIC CABLE......เส้นผ่าศูนย์กลาง ...7/8 นิ้ว...
                    IMPEDANCE..50 OHMS.. ความยาว....136 เมตร (จากเครื่องส่งถึงตู้ ATU)….
               - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ …………--……. รุ่น ……--…….. ขนาด…...-..…..
4. การเชื่อมโยงสัญญาณ–อุปกรณ์ ของเครื่องส่งวิทยุ. ..ใข้สายโทรศัพท์ห้องส่ง-เครื่องส่ง....
5. พื้นที่เขตบริการที่ครอบคลุม……จังหวัดกระบี่ทั้งหมด………………
6. สถานีวิทยุอื่น ๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมเปรียบเทียมเขตบริการ. ..สวศ.กระบี่ ระบบ AM....963 KHz....
7. ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อเดือน.....ประมาณ 25,000 บาท...…
8. บุคลากร ………….14 คน……
9.อื่น ๆ…………เริ่มอากาศเมื่อวันที่...ตุลาคม 2545 ด้วยเครื่องส่งใหม่…………
10. ออกอากาศวันสุดท้าย......  วันที่ 31 มีนาคม 2564

 

กรมประชาสัมพันธ์ได้ขอส่งคืนความถี่แก่สำนักงาน กสทช จำนวน 41 ความถี่  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  ให้มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2564  พร้อมการยุติการออกอากาศในวันดังกล่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar