วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพิเศษ

          วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพิเศษ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน 1 อัตรา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตรงตามสาขาที่สมัคร หลักฐานการสมัคร สำเนาใบรายงานผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ หลักฐานรับรองการผ่านงานหรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 1 ฉบับ ผู้สนใจสมัครได้ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar