สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

        สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรและผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผู้สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดี แบบกรอกประวัติย่อ จำนวน 2 แผ่น ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โทร.0-7561-1044คะแนนโหวต :