จังหวัดกระบี่ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชี "ชาวกระบี่ร่วมใจต้านภัยโควิด-19"

          จังหวัดกระบี่ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชี "ชาวกระบี่ร่วมใจต้านภัยโควิด-19" ผ่านบัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๘๑๒-๐-๖๖0๕๐-๑ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ เพื่อนำเงินไปสนับสนุนสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ผู้มีประสงค์จะบริจาคเป็นเงินสดหรือขอรับใบเสร็จรับเงิน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/๑๐ ชั้น ๑ หากประสงค์จะมอบเงินบริจาคกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่โดยตรง สามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ทราบ คะแนนโหวต :