องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินประเภทป้ายที่ค้างชำระ ให้ติดต่อขอชำระภาษีดังกล่าว

          องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินประเภทป้ายที่ค้างชำระ ให้ติดต่อขอชำระภาษีดังกล่าวพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 25 มิเช่นนั้นอาจถูกยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตร 21 และเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลอ่าวนาง ขอให้ชำระภาษีให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ใดยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีดังกล่าว ติดต่อได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง โทรศัพท์ 0-7563-7146 ต่อ 20คะแนนโหวต :