กระบี่ ติดตามการแก้จนของอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมลงนาม MOU - บันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างการพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคประชาสังคม

กระบี่ ติดตามการแก้จนของอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมลงนาม MOU - บันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างการพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคประชาสังคม

           นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองกระบี่ ตามปฎิบัติการ KRABI  STEADY โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวรายงาน และรายงานผลการดำเนินงาน  และมีนายเอกนัฐ  บุญยัง ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ รายงานแนวทางการขับเคลื่อนการช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางในพื้นอำเภอเมืองกระบี่ ในมิติด้านที่อยู่อาศัย หลังจากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมลงนาม MOU - บันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างการพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคประชาสังคมระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบล โดย เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในอำเภอเมืองกระบี่ 
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำการบูรณาการช่วยเหลือ คือการบรรจุแผนการช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำเข้าแผนพัฒนาตำบล และบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อำเภอต่อไป โดยใช้กลไกสำคัญหลักคือการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านมาขับเคลื่อนการดำเนินงานการช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง เพื่อให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาเป้าหมาย โดยกำหนดเป็นระยะสั้น-ระยะยาว เร่งประสานการช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย รายได้ และอาชีพ เพื่อให้เกิดผลการช่วยเหลือที่ยั่งยืน  และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
จากนั้นลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง ม.3 ต.ไสไทย รายนายประพาส หนูพันธ์ ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านสุขภาพ รายได้และ ความเป็นอยู่ โดยมอบถุงยังชีพในเบื้องต้น พร้อมให้กำลังครัวเรือน และประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป


วาสนา บัวทอง
สวท.กระบี่ รายงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar