โรงเรียนบ้านหนองทะเล สังกัด สพป. กระบี่ หนึ่งเดียวของภาคใต้ รับโล่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านหนองทะเล สังกัด สพป. กระบี่ หนึ่งเดียวของภาคใต้ รับโล่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565

นายสมพร  เพชรประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  ได้เข้ารับโล่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) ประจำปี 2565 จากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้ต่อยอดความสำเร็จจากการปฏิบัติงานองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564 ด้วยการนำนวัตกรรมการออกกำลังกาย แก้ปัญหาเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนด้วยการทำกิจกรรมทางกายเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วน ด้วยการนำกิจกรรมโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ (ChoPa&ChiPA Game) ลดเรียน เพิ่มรู้สู่เด็กไทยสูงสมส่วน IQ EQ ดี โดยใช้นวัตกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้ขยายเครือข่ายนวัตกรรมให้กับโรงเรียนที่สนใจในจังหวัดกระบี่ รวมถึงขยายเครือข่ายถึงผู้ปกครอง ชุมชนอีกด้วย  
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล เปิดเผยอีกว่า รางวัล HLO เป็นรางวัลที่กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่นในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง และเพิ่มเด็กสูง สมส่วน แข็งแรง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดให้มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สามารถลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย ไม่แข็งแรง ประกอบด้วยรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)และรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO)ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านหนองทะเล จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนเดียวของภาคใต้ที่ได้รับรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO)  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกระบี่  โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

วาสนา บัวทอง
สวท.กระบี่ รายงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar