จังหวัดกระบี่เปิดโครงการ "คนอำเภอเมืองกระบี่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

จังหวัดกระบี่เปิดโครงการ "คนอำเภอเมืองกระบี่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  วันนี้ 8 สิงหาคม 2566 นายสุรเชษฐ์ สมานฉันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาเป็นประธานเปิดและบรรยายโครงการ "คนอำเภอเมืองกระบี่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ณ รพ.สต.บ้านไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายวรรณพจน์ เสริมสุข ผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สสจ.กระบี่ กล่าวรายงานมี อสม.ในเขตพื้นที่ ต.ไสไทยเข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน 
      นางสาวปณัฐติยา   แก้วหนองเสม็ด ตัวแทนมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีกล่าวว่าการร่วมมือกันทุกภาคส่วนของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบของจังหวัดกระบี่ให้มาร่วมกันรณรงค์ป้องกันเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า แบบกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือเป็นวาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าได้มีการขยายกว้างขวางไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในนามของเครือข่ายสื่อมวลชน และสถานีวิทยุที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินโครงการคนอำเภอเมืองไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ถึงอันตรายและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนโดยมีระยะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566
      ประเทศไทยได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ 2557 และประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคำสั่งที่ 9/2558 เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากู่บาลากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือด้วยยาบารากู่น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ยังมีปัญหาทำให้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งทางตรงและทางออนไลน์และที่สำคัญอุตสาหกรรมยาสูบได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ยกเลิกกฎหมายข้างต้นซึ่งบทเรียนจากหลายประเทศที่ไม่ได้ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ต้องประสบปัญหา อัตราการถูกไฟฟ้า ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน่าเป็นห่วงจนเป็นสาเหตุให้หลายๆประเทศได้ออกกฎหมาย ห้ามบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจากข้อมูลผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 พบว่าประชากรไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีจำนวน 78,742 คน คิดเป็นอัตรา 0.14% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีจำนวนทั้งหมด 57 ล้านคน เป็นคนที่สูบทุกวัน 40,724 คน และถูกแบบไม่ทุกวัน 38,018 คนโดยผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 24,050 คนอายุระหว่าง 15 - 24 ปี โดยที่สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเริ่มแพร่ระบาดอย่างหนักเด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างเปิดเผยดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งหากมีการยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน ยิ่งรุนแรงขึ้น
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar