ผอ.สปข.5 นิเทศงาน ณ สวท.กระบี่ งบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 จ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน งบปี พ.ศ.2565 เมืิ่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ เพื่อการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดคะแนนโหวต :