คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุม Coaching Team

คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุม Coaching Team

     ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และตรัง) เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 (ควบรวม 1 ครั้ง) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่นำเสนอผลการพัฒนาการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  และนางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 คะแนนโหวต :