กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

       ที่ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พลตรีมานพ น่วมบัว รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน
      ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้มวลชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อท้องถิ่นของตนเอง และเข้าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้หน่วยงานภาครัฐมีเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบในพื้นที่เฝ้าระวังนำไปสู่กระบวนการวางแผน กำหนดมาตรการ วางแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar