ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบนโยบายส่วนราชการ เรื่องให้ข้าราชการจังหวัดกระบี่นำบริการเข้าไปหาประชาชน ให้เกิดเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกด้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบนโยบายส่วนราชการ เรื่องให้ข้าราชการจังหวัดกระบี่นำบริการเข้าไปหาประชาชน ให้เกิดเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกด้าน
 
        นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงการมอบนโยบายสำคัญอีกเรื่อง ให้กับส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ที่ต้องยึดถึอเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ "ต้องนำบริการที่ภาครัฐพึงมีเข้าไปให้ประชาชนถึงในหมู่บ้านและตำบล" เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางจังหวัด อีกทั้งจะต้องบูรณาการกันในภาคส่วนเกี่ยวข้อง นำบริการต่างๆ ไปให้ประชาชนในคราวเดียวกัน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและมีเวลาในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวในปัจจุบัน ได้แก่  โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่มีการดำเนินงานเป็นปัจจุบันทุกเดือน สำหรับในเดือนนี้จังหวัดกระบี่ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงเรียนบ้านบากัน หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก โดยมีส่วนราชการในระดับจังหวัดนำบริการไปให้ประชาชนในหลายด้าน  เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจากผู้นำชุมชนและส่วนราชการอำเภออ่าวลึก รวม 49 ทุน เป็นเงิน 49,000 บาท  การมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางตามปฏิบัติการ KRABI STEADY การให้บริการความรู้ในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร/กฏหมายในชีวิตประจำวัน/การทำงานในสถานประกอบการ การบริการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงวัย และคนพิการ การบริการด้านไฟฟ้าและน้ำประปา  
        ทั้งนี้ จะเดินหน้านโยบายที่มอบให้ส่วนราชการ  โดยกำชับส่วนราชการจังหวัดกระบี่ต้องนำบริการเข้าไปหาประชาชนเกิดผลเป็นรูปธรรมและครอบคลุมในบริการด้านต่างๆ ให้มากที่สุด
 คะแนนโหวต :