ผู้บริหารจังหวัดกระบี่เคาะข่าว ครั้งที่ 1 แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ระลอกที่ 3 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 139 ราย

         วันนี้ (4 พ.ค.2564) พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ นายแทพย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และพ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ร่วมเคาะข่าว ครั้งที่ 1 แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ระลอกที่ 3 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 139 ราย ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
         จังหวัดกระบี่ยกระดับมาตรการในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการห้ามเดินทางของประชาชน ยกเว้นบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกระบี่ ฉบับที่๑๑/๒๕๖๔  การตั้งด่านตรวจเข้มงวด ๗ จุด การปิด-เปิดสถานบริการและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค การงดเดินทางออกนอกเคหะสถาน การห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มเกินห้าคน การขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD-19) ภายในบ้าน ได้แก่ D-Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน, Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/สวมหน้ากากผ้าเสมอ และ H-Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกระบี่ ฉบับที่๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
        สถานการณ์ปัจจุบัน ของจังหวัดกระบี่ ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๙ ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ /เอกชน ๙๗ รายโรงพยาบาลสนาม ๑๑ รายรักษาหายแล้ว ๓๑ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยที่พบโดยส่วนใหญ่จากระบบการรักษาพยาบาลและการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๑๓๗ ราย และจากการค้นหาเชิงรุก ๒ ราย เป็นคนไทย ๑๓๕ ราย ต่างชาติ ๔ ราย (ข้อมูล ณ ๓ พ.ค.๖๔)   
       โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดกระบี่ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ จำนวน 176 เตียง จัดให้มีโรงพยาบาลสนาม (อาคารโกเมน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่) รองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 (ร.15 พัน 1) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีการความพร้อมสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้เร็วๆนี้ จำนวน ๒๑๖ เตียง และมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้รองรับกรณีมีการระบาด เพิ่ม ๒ แห่ง และสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และอาคารฮอนด้า ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ปัจจุบันมีสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine :LQ) จำนวนที่รับได้ 54๕ ห้อง จำนวนผู้เข้ารับการกักกัน ๔๗๙ ห้อง คงเหลือ ๖๖ ห้อง ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอได้ดำเนินการจัดหา LQ เพิ่ม (อำเภอเกาะลันตา เพิ่ม ๑๐๐ห้อง ข้อมูล ณ ๔ พ.ค.๖๔)   
         การฉีดวัคซีนของจังหวัดกระบี่ ได้รับการฉีดเข็มที่ 1 แล้วจำนวน 7,378 ราย เข็มที่ 2 จำนวน ๔,๙๓๔ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พ.ค. 64) และระยะที่๒ ดำเนินการในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค (มิถุนายน- กรกฎาคม)  และประชาชนทั่วไปในระยะถัดไป โดยเปิดจองวัคซีนผ่านแอปหมอพร้อม ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือจาก อสม. และหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐในพื้นที่ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่าน Hotline หมอพร้อม ซึ่งจัดตั้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ในเวลาราชการ
         ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-๑๙ ให้ไปตรวจ ณ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :