จังหวัดกระบี่ เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน 200 เตียง

         วันนี้ (8 พ.ค.2564) พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดีประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดกระบี่ ที่อาคารกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อำเภอคลองท่อม (ร.15 พัน 1) จังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน 200 เตียง
          จากสถานการณ์ จังหวัดกระบี่ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ (๑ เมษายน- ปัจจุบัน) พบครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดกระบี่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๔ ราย รักษาหายแล้ว ๔๗ ราย ยังคงรักษา ๑๔๗ ราย กระจายอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลสนาม (อาคารโกเมน) ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  ทำให้ขีดความสามารถของโรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลสนาม แห่งแรก (อาคารโกเมน) ตำบลอ่าวนาง ที่มีห้องพักทั้งสิ้น ๕๔ ห้อง รองรับผู้ป่วยได้ ๑๐๘ เตียง อาจไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ ๒ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากกองพันทหารราบ ที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๕ ตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น โดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ ระบบการสื่อสาร มาตรการการป้องกันควบคุม การแพร่เชื้อ สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้จำนวน ๒๐๐ เตียง โดยได้รับความอนุเคราะห์เตียงกระดาษจากบริษัท SCG เพื่อรองรับการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง มีอาการคงที่ ซึ่งส่งตัวมาจากโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลันหรือวิกฤต จนดีขึ้นแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ จะเปิดรับดูแลผู้ป่วย ในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรก
       ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้ง ๒ แห่ง ของจังหวัดกระบี่ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ องค์การโทรศัพท์จังหวัดกระบี่ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง รวมถึงห้างร้านและประชาชนทั่วไป ร่วมสนับสนุนจำนวนมาก
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :