สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จัดประกวดทุเรียนพื้นเมือง”เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

        นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จะจัดประกวดทุเรียนพื้นเมือง” เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
        โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดทุเรียน 3 ประเภท ประกอบด้วย ประกวดทุเรียนพื้นเมืองประเภทเนื้อเหลือง ประกวดทุเรียนพื้นเมืองประเภทเนื้อขาว และการแข่งขันกวนทุเรียน สำหรับรางวัลการประกวด รางวัลประเภทเนื้อเหลือง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลประเภทเนื้อขาว รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันกวนทุเรียน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมประกวดทุเรียนในครั้งนี้ได้ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว สนใจติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7565-6018


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :