สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ 2564

          วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนางดวงจันทร์ ทรงเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายเป็นวิทยากร และมีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 หน่วยงาน  
          ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบที่ผ่านมาถูกลดบทบาทลง และเพิ่มช่องทางการสื่อสารแบบใหม่เข้ามา ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนเปลี่ยนไป สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทางและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องปรับ กลยุทธ์ รูปแบบ และวิธีการ ในการบริหารจัดการข่าวสารภาครัฐให้ทันต่อสถานการณ์ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย น่าสนใจ และเชื่อถือได้ ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ดังนั้น เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อในยุคดิจิทัล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว   เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐสามารถผลิตสื่อฯ และนำไปเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล ในแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพ และการเขียนข่าวเพื่อกาประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากนางณัฐมน ไชยศิริ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร และนายสุพมาศ พรหมมาส เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เป็นวิทยากรเรื่องการสื่อสารในยุคดิจิทัล และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social   
           นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดอบรมที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการภายในจังหวัดกระบี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารไร้พรหมแดน ทุกองค์กรต้องขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน สู่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานและของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :