จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564

          วันนี้ ( 24 มิ.ย.2564) ที่ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิก ได้ยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ถูกกำหนดให้เป็นแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในระยะ ๒๐ ปี การทำงานยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย ต้นทางคือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกั้น การนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด กลางทาง คือการแก้ไขปัญหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และปลายทาง การป้องกันบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการป้องกันประชาชนทุกภาคส่วน และการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาล ตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์คือสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สร้างกระแสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นความสำคัญของการตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด เพื่อลดระดับความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และคุณภาพชีวิตของลูกหลาน เยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ทุกคนมีความปลอดภัย และสังคมมีความสงบสุขมั่นคง
           ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การจัดงานในวันนี้จึงงดการรวมพลังของมวลชน กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบโล่รางวัล ให้กับหน่วยงาน/บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การกล่าวคำปฏิญาณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชน โอกาสนี้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานทุกระดับ ที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :