กระบี่ ซ้อมเปิดรับเที่ยวบินต่างประเทศเดินทางเข้าไทย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและเตรียมความพร้อมจังหวัดกระบี่ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สิงหาคมนี้

         วันนี้ (29 มิ.ย.2564) พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure -SOP) จังหวัดกระบี่ รูปแบบการรับนักท่องเที่ยวของ 3 พื้นที่นำร่องในจังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี ไร่เล และเกาะไหง) ณ ท่าอากาศยานกระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า ๒๐ หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และซักซ้อมแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจังหวัดกระบี่ นำไปสู่การปฏิบัติของทั้งภาครัฐและเอกชนได้จริงและมีประสิทธิภาพ     
          พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา-2019 ทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องหยุดชงักลง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านการคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางของนักเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข
เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในช่วงที่มีสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา-2019 การฝึกซ้อมดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจำเป็น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน นำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้จังหวัดกระบี่พร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ
          นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ กล่าวว่าในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานกระบี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าออกประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา-2019 ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกรมความคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานกระบี่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการฝึกซ้อมฯ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  จึงกำหนดการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure -SOP) จังหวัดกระบี่ครั้งนี้ขึ้น ซึ่งสอดรับกับข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในคราวการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัดนำร่อง โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจด้านคมนาคม ในการเดินทาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :