ประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ปี 2564 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันนี้ (29 มิ.ย.๒๕๖4) พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ปี 2564 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน
        สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรัก หวงแหน และร่วมอนุรักษ์ต้นทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ให้คงอยู่ ขยายผลไปสู่การสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ โดยได้มีการเก็บข้อมูลทุเรียนพื้นเมืองในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร 100 ราย ดำเนินการทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดกระบี่ พร้อมจัดทำเอกสารรวบรวมพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองในจังหวัดกระบี่ การให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื้นเมือง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองโดยการเสียบยอดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดกระบี่ จำนวน 400 ราย และการจัดงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดี ที่ได้ดำเนินการจัดขึ้นในวันนี้(29 มิ.ย.2564) มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ แบ่งเป็น ประเภททุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ เนื้อสีเหลือง และเนื้อสีขาว มีเกษตรกรจากทั้ง 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ส่งทุเรียนพื้นเมืองเข้าประกวด และกิจกรรมการแข่งขันกวนทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่  
        สำหรับผลการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ ทุเรียนเนื้อสีเหลือง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทุเรียนกลางสวน ของนางวรรณภร แหลมสัก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ทุเรียนก้อนหิน ของนายกิตติศักดิ์ สังขาว ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทุเรียนเจ้าที่ ของนางสาวมัณฑนศิลป์ หิรัญ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบื่ ทุเรียนเนื้อสีขาว รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทุเรียนโค้ง ของนายสมพร อินทรพรหม ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ทุเรียนสำลี ของนางสาวชลธิชา บุตรหลี ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทุเรียนนกเล็ก ของนายกิตติศักดิ์ สังขาว ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ส่วนผลการแข่งขันกวนทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่  ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่แม่ยกหนองกก ต.ไสไทย อ.เมือง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทับปริกลั้นลา ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
        พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง” ที่พบในท้องถิ่นภายในจังหวัดกระบี่ มีความหลากหลายทั้งด้านลักษณะ สีสัน และรสชาติที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน จึงต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจได้รับรู้ เข้าใจยิ่งขึ้น ปรับทัศนคติความคิดในแนวบวก ปลูกฝังจิตสำนึกรัก หวงแหนธรรมชาติและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนให้คงอยู่ พึ่งพาธรรมชาติ ระบบนิเวศน์อย่าง รู้คุณค่า รวมทั้งขยายผลไปสู่การสร้างมูลค่า จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :