ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกระบี่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

        วันนี้ (9 ก.ค.2564) ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลกระบี่ นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามมาตรการการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกระบี่ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน โควิด-19 โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชากรจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
         จากกรณีมีนักเรียนของโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลายราย โดยขณะนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ให้ปิดโรงเรียนดังกล่าว และจัดให้เป็นสถานที่ Local Quarantine สำหรับกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน จำนวนกว่า 800 คน พักอยู่ภายในห้องพักเท่านั้น ห้ามผู้ปกครองเยี่ยมโดยเด็ดขาด เป็นเวลา 21 วัน ให้อำเภอมอบหมายให้ฝ่ายปกครอง และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบริเวณหน้าโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยห้ามไม่ให้มีการเข้า-ออก โรงเรียนโดยเด็ดขาด และให้มีการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองทราบถึงความจำเป็นเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อ-ที่อยู่ภูมิลำเนา ของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน และให้แจ้งแต่ละพื้นที่ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามกลุ่มเสี่ยง ให้แต่ละพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงสูง จัดทีมสอบสวน Timeline  ของผู้ป่วย เป็น 2 ทีม สอบสวนทั้งในและนอกโรงเรียนโดยด่วน จัดระบบด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น การรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำ และห้องอาบนำ้ ฯลฯ เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย กรณีมีการแพร่ระบาด ให้ครูเฝ้าสังเกตอาการตนเองและนักเรียน และตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน โดยส่งรายงานให้สาธารณสุขอำเภอคลองท่อมทราบทุกวัน สื่อสารแก่ครู นักเรียน และแม่ครัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และการตรวจวัดอุณหภูมิ 
          นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า จากการรับฟังการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และแนะแนวทางการปฏิบัติ ขอชื่นชมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการวางแผนการทำงานและบูรณาการร่วมกับหน่ายงานอื่นๆ โดยได้มอบแนวทางการปฎิบัติงาน 3 เป้าหมายหลัก คือ ไม่ให้มีผู้ป่วยหนักและไม่มีการเสียชีวิต ป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปในพื้นที่อื่น และลดการตื่นตระหนกของชุมชนและสังคม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจ  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :