กระบี่จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันนี้ (17 ก.ค.2564) นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ณ แปลงครัวเรือน นายห้าหรี มุคุระ บ้านคลองสน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ จิตอาสาพระราชทาน 904 และผู้แทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยประธานเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จากนั้นประธานมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้แทนอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อให้นำไปช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจน พร้อมทั้งได้มอบภาพวาดฝีพระหัตถ์โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง แก่ครัวเรือนต้นแบบนายห้าหรี มุคุระ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฎิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
          จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ห่มดิน ปั้นปุ๋ยอีเอ็มบอล ปล่อยปลาในสระน้ำ ทำแซนวิชปลา หว่านเม็ดข้าว และแต่งตัวหุ่นไล่กาบนคันนาวา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อสีเหลือง และชุดสุภาพโทนสีเหลือง พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :