ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เดินหน้านำ โคกหนองนา โมเดล ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชน

        วันนี้ (๒ ก.ย.๒๕๖๔) พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "โคกหนองนา โมเดล ลดความเหลื่อมล้ำ" ณ แปลงจัดสรรที่ดินทำกินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) เขตปฏิรูปที่ดินของ สปก. ในแปลงเขาพนมแพลนสเตชั่น ม.๓ ต.เขาพนม อ.เขาพนม จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในโครงการ คทช. มีการบริหารจัดการที่ดินให้มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับประชาชนอื่น ๆ ในรูปแบบของ "โคกหนองนา โมเดล" ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิดพระราชทาน "หลักทฤษฎีใหม่" และ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ในหลวง รัชกาลที่ ๙) และเพื่อให้เกษตรกร มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และสุขภาพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน สามารถลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนได้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล" ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชน มาดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้กับเกษตรกรดังกล่าว โดยมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ บูรณาการ ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอำเภอเขาพนม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒๐ ราย จำแนกเป็น ขนาด ๑ ไร่ ๕ แปลง และขนาด ๓ ไร่ ๑๕ แปลง ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการขุดปรับพื้นที่แปลงแล้ว คาดว่าจะสามาถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จทั้ง ๒๐ แปลง ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔
          พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนตามโครงการ คทช.ของรัฐบาลประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จะต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต
          ดังนั้น จังหวัดกระบี่จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนนำที่ดินที่ได้รับจัดสรรจากโครงการ คทช.ของรัฐบาล ไปบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของ "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อเชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :