จังหวัดกระบี่จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

        วันนี้ (3 ก.ย.2564) พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม และกล่าวคำให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว ณ พื้นที่หน้าห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองคนพิการ และคนพิการ ร่วมพิธี  
        ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษ
      สำหรับพิธีในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 101 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000 บาท โดยมอบให้แก่เด็กซึ่งมีความพิการรุนแรงและมีฐานะยากจน และเด็กพิการรุนแรงประเภทอื่นๆ ที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการนี้ผู้แทนผู้ปกครองที่ได้รับทุนได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      โอกาสนี้ พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนี่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานของท่าน เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงขอให้กำลังใจ พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน ให้มีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญขอให้ท่านทั้งหลาย ได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :