อบต. ไสไทยจัดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564 และโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564

          นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564 และโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ โดยมีนางนิภา ดำหาย ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลไสไทย กล่าวรายงาน
          ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลไสไทย พบว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังทวีความรุนแรงและมีผู้ป่วยมากขึ้น ดังนั้น ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านไสไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 และโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564
          สำหรับโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.เจ้าหน้าที่ อบต.ไสไทย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลไสไทยเป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีทรัพยากร งบประมาณ พอเพียงต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้กับประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลไสไทย ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดหาอหุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 จัดให้มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ ฝึกอบรมแกนนำเฝ้าระวังโรคและการเคาะประตูบ้าน ลงเคาะประตูบ้านเพื่อคัดกรองและความรู้กับประชาชน ให้คำแนะนำและสนับสนุนอุปกรณ์ในการล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยแก่ครู ผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็ก
          นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า มาตรการการป้องกันไม่ให้ติดโรค COVID-19 นั้น ถือว่าจำเป็นด้วยการดำเนินมาตรการการรักษาร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายเพื่อมิให้ป่วย การป้องกันตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่มีคนพลุกล่าน การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง ทั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล สบู่ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การไม่นำเอามือมาป้ายหรือจับหน้า ความรู้และเข้าใจการดำเนินการป้องกันโรค เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ส.2562 สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่ม เพื่อรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ เพื่อดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้ ได้แก่ ประชาชน สถาน-บริการ สถานประกอบการ สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก หน่วยราชการ ชุมชน และบริการสาธารณะต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :