จังหวัดกระบี่ประชุมร่วมกับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และคณะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร เน้นย้ำการปฎิบัติงานให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนน้อยที่สุด

          ที่ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 โดยมี พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจรไว้ทุกด้านแล้ว โดยได้มีการวางแผน 1 และแผน 2 และจะมีการซ้อมแผนตั้งแต่สนามบิน ไปจนถึงจุดต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้การประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การมาประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แนวทางการปฎิบัติ ซึ่งทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการไปเกือบ 100% แล้ว โดยได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้มีการรักษาความปลอดภัย ลดปัญหาการปฎิบัติงานให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนน้อยที่สุด ประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากการที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมาเยี่ยมในครั้งนี้ให้มากที่สุด 
          นอกจากนี้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 กำกับแนวทางในการจัดประชุม ครม.สัญจร ให้ทุกหน่วยงานจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามเท่าที่จำเป็นเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ และกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :