สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“คนเมืองกระบี่ สุขภาพดีห่างไกล NCDs ด้วยการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“คนเมืองกระบี่ สุขภาพดีห่างไกล NCDs ด้วยการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม” 

ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“คนเมืองกระบี่ สุขภาพดีห่างไกล NCDs ด้วยการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม”โดยมีแกนนำกลุ่มกินผักผลไม้ดี 400 กรัมกระบี่ เครือข่ายคนเมืองกระบี่รักสุขภาพ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ อสม.เขตเทศบาลเมืองกระบี่แกนนำกลุ่มกินผักผลไม้ดี 400 กรัมกระบี่สื่อมวลชนท้องถิ่นประชาชนที่รักสุขภาพ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“คนเมืองกระบี่ สุขภาพดีห่างไกล NCDs ด้วยการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่สมดุลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ในปริมาณเพียงพอตามข้อแนะนำเกิดพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการบริโภคอาหารที่สมดุล และเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในปริมาณเพียงพอตามข้อแนะนำเพื่อเกิดเป้าหมายการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายของหน่วยงานเจ้าภาพในพื้นที่ ในระบบปกติ
พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง ไขมัน เบาหวาน ความดัน (NCDs) รวมทั้งโรคอ้วน เป็นผลมาจากการบริโภคทั้งสิ้น ดังนั้น หากได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะการเลือกบริโภคผักผลไม้ที่ดีมีประโยชน์และรับประทานให้ครบ 400 กรัมต่อวัน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆ และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพดีตลอดไป 
ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ที่ทำงานทุกด้าน ร่วมถึงอาสาสมัครเทศบาลเมืองกระบี่ทุกคน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ให้มีสุขภาพดี และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือดูแลสังคมเมืองกระบี่ต่อไป 

วาสนา บัวทอง
สวท.กระบี่ รายงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag